نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مقاله نظری دارد به جریانهای سیاست خارجی اسراییل، نحوه رفتار سیاسی در اسراییل و پیوند آن با شرایط درونی آن و بر این اساس به طبقه بندی جریانهای راست و چپ سیاسی موجود در اسراییل می پردازد. در مقاله با بیان مفهوم طیف سیاسی مسئله طبقه بندی های سیاسی اسراییل، جریانهای چپ از جمله جنبش صهیونیستی کار، احزاب کارگری ماپای، مپام و کارگر برشمرده می شود و در جریانهای راست به احزابی همانند جنبش تجدیدنظرطلبان صهیونیست، حروت، راست رادیکال، کاخ، تسومیت و تعداد دیگری از احزاب پرداخته می شود. در عین حال مقاله نگاهی دارد بر نقاط اشتراک و اختلاف احزاب لیکود و کارگر و تاثیر همه این جریانها بر سیاست خارجی اسراییل که در آن مسئله اندیشه و رفتار تهاجمی این رژیم مورد بحث قرار می گیرد و بالاخره نتیجه گیری این است که احزاب لیکود و کارگر دو جریان و طیف اصلی هستند که در پیدایش و تکوین جامعه صهیونیستی اسراییل و سیاست و تاریخ آن نقش عمده داشته و هر یک به شیوه خود در پی برآورده ساختن منافع و توسعه طلبی اسراییل بوده اند.

کلیدواژه‌ها