نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس محیط زیست وزارت امورخارجه

چکیده

امروزه گستردگی فعالیت های صنعتی در کشورهای پیشرفته و آثار و نتایج حاصل از آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بر طبیعت و از آن جمله آب و هوا اثر می گذارد و موجبات تغییر آب و هوایی گسترده ای را فراهم می اورد. آثار زیانبار ناشی از این تغییرات آن چنان گسترده است که مسأله جلوگیری از آن به جنجالی ترین موضوعات بین­ المللی تبدیل شده و در چارچوب سازمان ملل متحد کنوانسیون­ های متعددی برگزار شده است. حضور گسترده نمایندگان سیاسی کشورها، گروه های زیست محیطی، سازمان های غیردولتی و سازمانهای بین المللی در این جلسه گواهی بر این مدعاست. به تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از فعالیت های انسانی و تاثیر آن بر ترکیبات جو کره زمین حاکی از آن است که باید در سطح بین­المللی با تکیه بر عناصر مختلف و از جمله اعمال سیاست های زیست محیطی مناسب به حل مسأله اقدام کرد. تاکنون کنوانسیون­ های متعددی در این زمینه در چارچوب سازمان ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی تشکیل شده و پروتکل هایی را به تصویب رسانده است، کیوتو که در زیر به موارد مختلف تصویب ها، مفاد و اهداف و مکانیسم های مالی آن پرداخته می شود و در عین حال در دنباله مطلب عملکرد کشورهای در حال توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها