نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار روابط بین الملل و پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

پیشرفت­ های تکنولوژیکی اروپاییان از اواسط قرن پانزدهم که با گسترش صنایع کشتی­ سازی و دست­ اندازی به سایر نقاط جهان آغاز شد تا به زمان حاضر و عقب ماندگی و ناتوانی دولتهای عرب در واکنش به این چالش ­های تکنولوژیکی، در طول زمان آسیب پذیری آنها در برابر دخالت های خارجی افزایش داده و منجر به عدم همگرایی ملی این کشورها در زمینه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شده است. اتخاذ سیاستهای وابسته تکنولوژیک از سوی جوامع عرب به تدریج مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بین آنان را کاهش داده و می توان گفت که بروز بسیاری از جنگ های داخلی، ناآرامیها و رکود اقتصادی و به طور کلی عدم پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نتیجه همین وابستگی تکنولوژیکی است که اعراب در طول این دوران بدون هیچ گونه مقاومتی پذیرای آن شده اند. نویسنده بر این عقیده است که کشورهای عربی دارای منابع عظیم انسانی، مادی و طبیعی هستند، اما به دلیل وجود یک اقتصاد وابسته و وارداتی، توانایی پاسخگویی به چالش های تکنولوژیک را ندارند.

کلیدواژه‌ها