نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

 
حفظ محیط زیست در جامعه صنعتی امروز با توجه به رشد بی رویه جمعیت جهان به ویژه در کشورهای درحال توسعه، محدودیت منابع طبیعی، آلودگی محیط زیست، صنایع آلوده ساز هوا، خاک و آب از نظر نویسنده از جمله مشکلاتی است که فراروی دولتهای امروز قرار دارد. به اعتقاد نویسنده بدون یافتن راهکارهای مناسب برای مقابله با الگوها و محدودیت های مختلف امکان توسعه و دستیابی به فردایی بهتر برای جامعه بشری متصور نیست، نویسنده برای توضیح چگونگی عملکردها مواردی همانند ابزارها و امکانات مؤثر در جلوگیری و یا کاهش تخریب محیط زیست، برقراری ممنوعیت های فردی و همگانی توسط دولتها، برقراری مالیاتهای مختلف برای انرژی ها از جمله مالیات بر کربن را مطرح می سازد. همچنین مسئله اتخاذ سیاستهای انرژی، تحقیقات و انتقال تکنولوژی در سیستم های انرژی از موارد دیگری هستند که نویسنده به آنها می پردازد و تاثیر آن را بر صنایع، حمل و نقل، مصارف گوناگون خانگی و صنعتی در کاهش آلودگی های مختلف در چارچوب کشورها بر می شمارد.

کلیدواژه‌ها