نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤلف متن، جامعه شناس مراکشی عضو مؤسس کمیته حمایت از آموزش دختران روستایی

2 مترجم متن، دکترای زبانشناسی

چکیده

در یک دهه اخیر پژوهش درباره وضعیت زنان و جایگاه آنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب شتاب بیشتری گرفته است، به ویژه این که عموم این کشورها درگیر مسایل و مشکلات خاص دوره گذار هستند. نویسنده مقاله حاضر که سالهاست درباره وضعیت زنان مراکش تحقیق می کند، نوشتۀ خود را به دو بخش تقسیم کرده است: در بخش نخست، مسایل و مشکلات زنان این کشور با توجه به مفاد قانون اساسی و آمارهای رسمی و نیز تلاش های دولت برای بهبود این وضعیت بیان شده است. مرور این مطالب نشان می دهد که هنوز موانع آشکار و پنهان بسیاری در راه زنان مراکشی برای حضور بیشتر و جدیدتر در زندگی سیاسی و اجتماعی این کشور وجود دارد که بی­سوادی و کمبود امکانات بهداشتی از مهمترین آنها به شمار می رود. بخش دوم، که برگفته از یک تحقیق میدانی است و با استفاده از پاسخ های مصاحبه شوندگان تهیه شده است، از یکسو مشکلات و موانع پیشرفت آنان را نشان می دهد و از سوی دیگر، آمال و آرزوهای زنان در یک جامعه در حال گذار را – از زبان خودشان- به نمایش می گذارد.

کلیدواژه‌ها