نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

چکیده

عدم شکل­ گیری و نیز عدم تداوم احزاب سیاسی در خاورمیانه عربی از جمله موضوعات مهم برای شناخت و تبیین تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه است. این موضوع، در مقاله حاضر با تمرکز بر کشور کویت مورد توجه قرار گرفته است و نویسنده برای بررسی علل عدم شکل ­گیری احزاب سیاسی در این کشور به آزمون دو فرضیه پرداخته است. یکی از این دو فرضیه، قانون اساسی کویت را مانع اصلی در جهت شکل­ گیری احزاب سیاسی تلقی می کند و دیگری نقش منفی خاندان حاکم را در این زمینه یادآور می شود. بازبینی موادی از قانون اساسی کویت و توجه به ساختار سیاسی این کشور به ویژه مروری بر عملکرد خاندان حاکم پس از رهایی کویت از اشغال عراق، موجب ابطال فرضیه نخست و تایید فرضیه دوم می شود. بررسی دیدگاه های متفاوت نیروهای سیاسی کویت در زمینه فعالیت احزاب سیاسی و بهره گیری قوه مجریه از این اختلاف نظرها، بخش دیگری از مباحث نویسنده را تشکیل می دهد.

کلیدواژه‌ها