نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

علل تهاجم آمریکا به عراق از جمله موضوعات مهم و زنده ای است که هم چنان در مرکز توجه صاحب­نظران مسایل منطقه قرار دارد. براساس فرضیه این نوشته، تهاجم به عراق بیشتر جنبه سیاسی داشته و این جنبه بیش از عوامل اقتصادی یا امنیتی صرف حایز اهمیت بوده است. به عبارت دیگر، آمریکا با این اقدام در پی طراحی نظم جدیدی در جهان و اعلام مرحله نوینی از روابط بین ­الملل است و هر کشوری که بخواهد رفتاری خارج از این چارچوب داشته باشد، ممکن است با عکس العمل شدید و حتی نظامی ایالات متحده روبرو شود. از سوی دیگر آشکار است که اشغال نظامی عراق بیش از همه امنیت ملی کشورهایی چون ایران و سوریه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و عراق به صورت پایگاهی برای کنترل این کشورها درخواهدآمد. با عنایت به این نکات، محورهایی چون سیاست خارجی دولت بوش، مواضع آمریکا در قبال عراق و پیامدهای اشغال نظامی عراق مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها