نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه تهران

چکیده

یک دهه پس از فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد، کشورهای خاورمیانه عربی تحت فشارهای شدید داخلی و خارجی برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی قرار دارند. عربستان سعودی از جمله این کشورهاست که با توجه به اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی، جایگاه آن در بازار جهانی نفت و نیز نقش محوری این کشور در منطقه و جهان اسلام تحولات و بحرانهای داخلی آن بیش از پیش جلب توجه می کند. بررسی شواهد و داده ها نشان می دهد که نظام سیاسی عربستان درگیر پنج نوع بحران مشروعیت، مشارکت، توزیع، هویت و جانشینی است و آینده عربستان به ویژه روابط خارجی این کشور در پرتو این بحرانها قابل درک است. البته حاکمان این کشور اقداماتی را برای کاهش آثار بحرانهای یاد شده انجام داده اند که بر اساس ارزیابی نویسنده پاسخگوی فشارهای داخلی و خارجی نبوده است.

کلیدواژه‌ها