نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل و عضو عیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

 
پس از فروپاشی شوروی، کشورهای تازه استقلال یافته در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز میراثی از مشکلات شدید اقتصادی را با خود به همراه داشتند. همین مسئله موضوع مقاله حاضر قرار گرفته است تا سنجیده شود که روند جهانی شدن اقتصاد چه اثری بر روابط ایران و کشورهای منطقه و به تبع بر منافع ملی ایران خواهد گذاشت؟ نویسنده با طرح دو چشم­انداز و توضیح هر یک در پی نشان دادن آن است که به دلیل ضعف اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و عدم توانایی لازم برای همراهی با فرایند جهانی شدن سرمایه گذاری ایران در این منطقه موجب تامین منافع ملی ایران خواهد شد. به عبارت دیگر، ایران از وضعیتی یگانه در زمینه ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک برخوردار است که با توجه جدی به منطقه می تواند در نهایت جایگاه خود را در نظام بین ­الملل ارتقا بخشد. این امر البته در گرو شناخت دقیق بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای و اتخاذ راهبردهای مناسب است.

کلیدواژه‌ها