نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

نصر­حامد­ابوزید، اندیشمند پرآوازه مسلمان، معتقد است که باید بین مفهوم تمدن غرب و تمدن جدید فرق گذاشت، هم چنان که تمدن غرب با غرب سیاسی تفاوت دارد. وی مدرنیته را پدیده ­ای بشری می داند که در قسمت غربی زمین به شکوفایی رسیده است و تمامی فرهنگ ها و تمدن ها در شکل­گیری و شکوفایی آن سهیم بوده ­اند. از دید ابوزید اسلام در زمان خود دینی نوگرا بوده است و البته دینی است که با مبانی نوگرایی در زمان حاضر نیز تضادی ندارد منتها غرب تلقی درستی از اسلام و جهان اسلام ندارد. حقوق بشر نیز اگرچه مطلوب و پسندیده است و مغایرتی با مبانی اسلام ندارد، اصطلاح آن به اهرمی برای تامین منافع غرب تبدیل شده است. به نظر وی، جهان متاسفانه هنوز به مرحله­ای نرسیده است که بتواند حقوق بشر را الگو قرار دهد و به درستی رعایت کند. تروریسم نیز که اغلب به عنوان یک مشکل در روابط غرب و جهان اسلام مطرح می شود ریشه در برداشتها و تفسیرهای تک بعدی از نصوص دارد و راه حل آن قاعده­مند کردن تفسیر متن است.

کلیدواژه‌ها