نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد نوشهر- چالوس

چکیده

به دنبال حوادث یازدهم سپتامبر، دولت بوش پیشبرد تغییراتی هدفمند در خاورمیانه را جایگزین سیاست حفظ ثبات در منطقه کرد. برنامه آمریکا در این زمینه در چارچوب نیازهای امنیتی آن کشور است و حوزه مخصوص و دامنه عملی تغییرات تحت تاثیر راهبرد کلان مبارزه با تروریسم تعریف و تعیین می شود. از این رو، هم حوزه مفهومی و هم مرزهای عملی راهبرد ترویج دموکراسی در خاورمیانه سیال و مبهم است و حدود آن تحت تاثیر ضرورت های مبارزه با تروریسم مشخص می شود. از سوی دیگر، برخی ضرورتهای مبارزه  با تروریسم با برنامه پیشبرد تغییرات دموکراتیک در جوامع منطقه ناسازگار است. همین امر موانع عمده ای را در مسیر اجرای راهبرد ایالات متحده پدید خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها