نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی و عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

حسن حنفی، اندیشمند معاصر مصری یکی از شاخص ترین شخصیت هایی است که نظریه« چپ اسلامی» را مطرح کرده است. در واقع کثرت آثار و نفوذ اندیشه حنفی، پرداختن به ابعاد گوناگون اندیشه وی را ضروری می سازد. در مقاله حاضر، تلاش بر آن بوده است که نسبت جهان اسلام و غرب از نگاه این متفکر مورد بررسی قرار گیرد: هر چند با توجه به اهمیت موضوعاتی چون جهانی شدن و تروریسم. بر این عناوین تاکید بیشتری صورت گرفته است. بحث از علم الاستغراب (غرب شناسی) و ضرورت آن از دیگر بخشهای مقاله است که از جمله نوآوریهای حنفی به شمار می آید. با این رویکرد وی کوشیده است که این بار غرب به عنوان موضوع شناخت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها