نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

به دنبال تجزیه اتحاد شوروی، منطقه آسیای مرکزی شاهد دگرگونی های گسترده و عمیقی بوده و به ویژه به عرصه رقابت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای تبدیل شده است. از سوی دیگر، تحول در کارکردهای ناتو پس از پایان جنگ سرد و اعلام سیاست گسترش ناتو به سوی شرق، به صورت عاملی مهم در روابط روسیه و غرب درآمد و بر پیچیدگی اوضاع منطقه افزود. این مقاله با توجه به پیامدهای گسترش ناتو به شرق، کوشیده است تا به این پرسش پاسخ دهد که ناتو برای تامین امنیت آسیای مرکزی چه نقشی را ایفا می کند؟ نویسنده با ذکر چالشهای گوناگون منطقه، از بازی بزرگ جدیدی نام می برد که میان قدرتهای بزرگ آغاز شده و در این میان ناتو نقش ابزار پیشبرد سیاستهای امریکا و اتحادیه اروپا را ایفا می کند. اهمیت مقاله حاضر در آن است که ایالات متحده در سالهای اخیر آسیای مرکزی را به عنوان بخشی از خاورمیانه بزرگ  مورد توجه خاص قرار داده است از این رو پیگیری پیامدهای رویدادها و دگرگونیهای آن می تواند درک عمیق­تری از مسایل خاورمیانه را به همراه بیاورد.

کلیدواژه‌ها