نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل از دانشگاه تهران

چکیده

روند جهانی شدن اقتصاد در دودهه گذشته نقش دولت را در کشورهای در حال توسعه تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر با تمرکز بر موضوع مهم –اما کمتر مورد توجه – اقتصاد سیاسی محیط زیست و با انتخاب نمونه ایران می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که آیا فرایندهای جهانی شدن اقتصاد به بهبود نقش دولت در اقتصاد محیط زیست یاری می رساند یا با استمرار بخشیدن به نقش های سنتی دولت روندهای مخرب و آلوده کننده در اقتصادهای این کشورها همچنان تداوم خواهد یافت. به نظر نویسنده کاهش و کنترل تخریب و آلودگی در اقتصاد محیط زیست تابعی از کارکردهای دولت در زمینه شفافیت، کارایی و پاسخگویی است که دستیابی به آنها نیز در گروی ادغام بیشتر اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است.

کلیدواژه‌ها