نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

اختلافات گوناگون میان کشورهای منطقه خلیج فارس و نیز دخالت قدرتهای بزرگ جهانی سبب شده است که تاکنون یک نظام مؤثر امنیتی در این منطقه شکل نگیرد. مقاله حاضر با بررسی سیاست های ایران برای تامین  امنیت خلیج فارس و نیز سیاست های آمریکا و کشورهای عربی در قبال ایران نشان می دهد که تلاش تهران همواره در جهت گسترش روابط با کشورهای همسایه و پدید آوردن نوعی نظام امنیت دسته جمعی بوده است، اما برخی از بازیگران منطقه ­ای و فرا منطقه ­ای تاکنون از پذیرش جایگاه واقعی ایران خودداری کرده اند به ویژه آمریکا همچنان مایل به تداوم سیاست مداخله گرایی از راه حضور نظامی و مقابله با ایران است. چنین سیاستی احتمال وقوع درگیری را در منطقه خلیج فارس افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها