نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مطالعات منطقه‌ای

چکیده

خلیج فارس با توجه به منابع غنی نفت و گاز و ویژگی های زیست محیطی یکی از مهم ترین مناطق راهبردی جهان به شمار می آید، اما هم زمان در معرض آلودگی و تخریب شدید قرار دارد. مقاله حاضر با توجه به دلایل گوناگون تخریب زیست محیطی منطقه، به بررسی آثار جنگ ها، تردد ناوها و کشتی ها، توسعه میدان های نفتی و احداث جزایر مصنوعی بر امنیت انسانی کشورهای ساحلی می پردازد. توجه به اصول حقوق بین­ الملل عمومی و آرای دیوان بین­المللی دادگستری در زمینه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال خسارت به محیط زیست، بخش دیگری از مقاله را تشکیل می دهد. بر این اساس در پایان، راهکارهایی با عنوان «دیپلماسی محیط زیست میان کشورهای ساحلی و غیرساحلی» جهت حفظ منابع طبیعی خلیج فارس و امنیت انسانی ساکنان منطقه پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها