نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

سیاست خارجی تهاجمی عراق در دهه های گذشته همواره عامل نگرانی برای کشورهای همسایه آن و همچنین ثبات و امنیت منطقه ای بوده است. حمله نیروهای آمریکایی و هم پیمانانش در سال 2003 به این کشور و سرنگونی دولت صدام حسین، این سوال را به وجود آورده است که آیا دوره دردسر آفرینی های عراق به پایان رسیده است؟ این مقاله با بررسی ویژگیهای ژئوپلیتیکی عراق با توجه به مدل جغرافیایی پیتر هاگت برآن است که عوامل جغرافیایی تنش زا در سیاست خارجی عراق همچنان پابرجاست و تا هنگامی که چاره ای برای آنها یافت نشود، زمینه های بروز تنش میان عراق و دیگر کشورها وجود خواهد داشت و مساله امنیت در خلیج فارس همواره تحت الشعاع این مشاجرات قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها