نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

خلیج فارس که امروزه به دلیل انرژی فسیلی مورد توجه قدرتهای بزرگ بوده است، روزگاری محل اصلی ارتباطات اقوام و دولتها بوده است. تمامی باستان شناسانی که در خصوص خلیج فارس فعالیت می نمایند به این امر اذعان دارند که منطقه فوق نبض اقتصادی تمدنهای بزرگ در طول تاریخ بوده است. هر چند امروزه مسئله نفت اهمیت ارتباطی خلیج فارس را تحت الشعاع قرار داده است. اما نگاه ویژه برخی از باستان شناسان به این منطقه و کنکاش در خصوص پیشینه منطقه دستاویزی برای کشورهای عرب حوزه دریای عمان و خلیج فارس گردیده است تا از آن طریق بتوانند بر منابع انرژی بیشتری مسلط شوند. در واقع، ادعاهای آنان در خصوص مالکیت بر برخی از جزایر ناشی از این امر است که برخی از باستان شناسان سودجو زمینه ساز این ادعاها هستند. مقاله حاضر، درصدد است ضمن برشمردن اهمیت خلیج فارس از دیدگاه باستان شناسی برخی از فعالیت های باستان شناسی را که بر التهاب سیاسی منطقه می افزود مورد نقد و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها