نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

چکیده

طیب تیزینی از جمله متفکران معاصر و نامدار جهان عرب است که تلاش می کند با تلفیق آموزه های اسلامی و برخی مباحث مارکسیستی، راهی جهت مقابله با انحطاط فراگیر در جهان عرب بیابد. مقاله حاضر، با بیان ابعاد گوناگون اندیشه تیزینی و بررسی مهمترین بحرانها و چالشهای جهان اسلام از دید وی، بر طرح «نهضت نوین بیداری و روشنگری در جهان عرب» متمرکز می شود که حاوی راه حل های سیاسی- اجتماعی تیزینی است. این طرح اگرچه بر مبنای شناخت مناسبی از اموزه های اسلامی و وضعیت جهان عرب شکل گرفته و کاربردی است، تا حدودی شعاری و آرمانی به نظر می رسد، زیرا چندان روش­مند نیست و –در نهایت- رای به حاکمیت سیاسی و اقتصادی مارکسیستی می دهد.

کلیدواژه‌ها