نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران.

چکیده

این مقاله تلاشی است در جهت تحلیل و ارزیابی بازنمایی "دیگری" در سینمای هالیوود پس از وقایع تروریستی یازده سپتامبر 2001. با وقوع حملات تروریستی یازده سپتامبر، سینمای هالیوود نیز به عرصة تقابل با تروریسم تبدیل شد. این مواجهه، خود، بخشی از مواجهة هالیوود با "دیگری" یا "دشمن" در تاریخ سینمای هالیوود و بر مبنای تقابل ایالات متحدة آمریکا با دشمنان خود در سه دورة تاریخی پیش از جنگ سرد، جنگ سرد، و پس از جنگ سرد است. با مطرح شدن گفتمان "مبارزه با تروریسم" یا "جنگ علیه ترور" توسط ایالات متحده در فضای پس از یازده سپتامبر، هالیوود نیز به بازنمایی "دیگری" در قالب گفتمان مذکور پرداخت. نویسندگان در این مقاله به تحلیل بازنمایی "دیگری" در سینمای هالیوود در دورة زمانی مورد نظر پرداخته‌اند. آن‌ها برای انجام این کار از تعریف دیگری توسط لویناس و روش‌شناسی تحلیل گفتمان بهره برده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد که سینمای هالیوود در دورة تاریخی پس از یازده سپتامبر و در قالب گفتمان مبارزه با تروریسم، بنیادگرایی اسلامی را به عنوان "دیگری" یا "دشمن" ایالات متحده/ تمدن غرب بازنمایانده و تحت تأثیر این بازنمایی "خود" چه تغییری نموده است.