نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای دانشگاه شیراز

چکیده

حقوق شهروندی یکی از مهمترین عناصر دموکراسی است. بسته به نوع نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی و قوت یا ضعف جامعه مدنی، سطح حقوق شهروندی در کشورها متفاوت خواهد بود . در شیخ نشین های خلیج فارس شکاف بین حقوق زنان و مردان مشهود و شدید بوده است و زنان به مثابه شهروند درجه دوم نگریسته شده اند. با وجود پیشرفت ها و گام های اولیه در دهه اخیر برای پیشبرد حقوق شهروندی زنان به ویژه در کویت، هنوز بخش قابل توجهی از موانع به ویژه در ارتباط با حقوق سیاسی پابرجا مانده است. در این مقاله نگارنده در صدد است با یک رویکرد جامعه شناختی سیاسی به این سوال پاسخ دهد که مهم ترین موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با حقوق شهروندی زنان در منطقه خلیج فارس چه بوده اند؟ مهم ترین فرضیه ها یا پاسخ ها عبارتند ا ز : ساخت حکومت پدرشاهی سلطنتی، ضعف شدید نهادهای مدنی، پدرسالاری، قبیله­گرایی و فرهنگ تابعیت ریشه دار، درونی شدن باورهای محافظه کارانه در زنان و مخالفت های علمای محافظه­کار با اعطای حقوق شهروندی به زنان.

کلیدواژه‌ها