نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

چکیده

در چشم انداز تاریخی، از آغاز اصلاحات غر ب گرایانه در ترکیه به خصوص در دوره کمال آتاتورک تغییرات مهمی در سیاست های آموزشی ترکیه، به موازات تغییرات اجتماعی - سیاسی صورت گرفته است. کمال آتاتورک با در پیش گرفتن سیستم آموزش ملی و سکولار، درصدد دستیابی به اهداف خود مبنی بر ایجاد یک دولت - ملت مستقل، واقع­گرا و آیند ه نگری بود که مردم ترکیه را به یک دولت - ملت متحد و متمدن جهان معاصر تبدیل کند. در این دوره، آموزش و پروش تبدیل به وسیله ای برای تعمیم و تعلیم آرا، افکار، سیاست ها و آرمان های حکومت به رهبری کمال آتاتورک گردید. سیاست های کلی حاکم بر نظام آموزشی ترکیه از سوی حکومت تعیین شده و دولت تقریباً تسلط کامل و انحصاری بر امر آموزش داشت . بنابراین، نظام آموزشی ترکیه با انتقال از حکومت عثمانی به جمهوری دچار تحولات بنیادینی شد و در پی اصلاحات صورت گرفته، نظام آموزشی در دوره مورد بحث تبدیل به نظامی دولتی و غیردینی گردد. با وجود اقدامات صورت گرفته در این دوره، برای گسترش آموزش و پرورش آمار و ارقام نشان دهنده تغییرات اساسی در این زمینه نیست.

کلیدواژه‌ها