نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

بحران های سیاسی  اجتماعی اخیر در برخی کشور عربی هر روز ابعاد تازه ای پیدا می کند. اهمیت این تحولات و ماهیت متفاوت آنها از حیث ظهور و استمرار  در مقایسه با جنبش­ها و انقلا ب های حادث شده در گذشته موجب شکل­گیری دیدگا هها و تحلیل­های مختلفی در رابطه با چرایی و چگونگی رخداد آن شده است. یکی از مهم ترین پرسش­های پیش روی نظریه­پردازان سیاسی و اجتماعی این بوده است که علل شکل گیری این ناآرامی ها چیست؟ رسانه­های نوین اجتماعی چه نقشی در این میان دارند؟ شبکه های اجتماعی نوین رسانه ای چگونه می­توانند تحولات سیاسی - اجتماعی را بر انگیزانند و به آن جهت بخشند؟ در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که تاثیر شبکه های نوین اجتماعی بر خیزش های کشورهای تونس، مصر و لیبی چگونه بود ه است؟ فرضیه پژوهش این است، که در این کشورها مطالبات دموکراتیک به عنوان متغییر مستقل وجود داشته که از طریق متغیر واسطه (شبکه های اجتماعی) منجر به اوج­گیری خیزش های اخیر سیاسی (متغیر وابسته) شده است. هدف مقاله حاضر، دست یابی به شناختی واقعی و تحلیلی منصفانه از منظری جامعه شناختی، برای فهم ماهیت تحولات کنونی در کشورهای عربی و تبیین نقش رسانه­های نوین اجتماعی می باشد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها