نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

چکیده

مجموعه تحولات داخلی ایران و ترکیه بین سال های 2002 تا 2010 و تحولات منطقه­ای و بین­المللی در همین سال ها، سبب گردیده است روابط دو کشور از نقطه منفی (تنش در روابط) عبور و به سطح نقطه مثبت (اعتماد دوجانبه) ارتقا یابد. با آغاز موج تحولات جهان عرب و با توجه به پیگیری منافع ناشی از تحولات توسط ایران و ترکیه، روابط دو کشور بسیار تحت تاثیر قرار گرفت . علاوه بر تحولات اخیر جهان عرب، عوامل دیگری نیز آینده روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله حاضر آن است، عوامل مهم تاثیرگذار در آینده روابط ایران و ترکیه چیست و این عوامل چه تاثیری بر آینده روابط دو کشور خواهد گذاشت؟ نتیجه کلی این بررسی آن است که عواملی مانند ارایه الگویی خاص از اسلام، تحولات اخیر جهان عرب و به ویژه تحولات سوریه، مساله فلسطین و روابط ترکیه با اسراییل، استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک ترکیه، مسایل هسته ای ایران و تبلیغات غرب و سیاست خارجی چندوجهی ترکیه، می تواند موجب بازتعریف سیاست خارجی ایران و ترکیه در قبال هم شده و به همین علت در بلندمدت  بدون در نظر گرفتن تحولات آتی زیرسیستم منطقه ای خاورمیانه روابط ایران و ترکیه را با چالش مواجه می سازند.