نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی، همواره در کانون تحولات منطقه ای و بین المللی قرار دارد. در حال حاضر نیز بیشتر کشورهای این منطقه دچار تحولات اساسی مانند خیزش های مردمی، تغییر دولت مردان، تغییرات در قانون اساسی، سرنگونی روسای جمهور و رهبران و جنگ و درگیری داخلی هستند. این عوامل باعث توجه هرچه بیشتر نظام جهانی به این منطقه بیش از هر زمان دیگر شده است. رشد و توسعه اقتصادی که در هزاره سوم عامل مهم و به عنوان گفتمان اصلی مورد توجه کشورها و دولت مردان آنها قرار گرفته است، در این منطقه چندان  نتوانسته خیز و جهشی ایجاد کند. کشورهای این منطقه که عمدتا دارای ثروت منابع فسیلی (نفت و  گاز) هستند، به نسبت منابع و ذخایرشان، نتوانسته اند رشد و توسعه اقتصادی را دنبال کنند. براساس گزارش بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2013 میلادی، 3.3 درصد بوده است. این مقاله به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در این منطقه پرداخته است . نتایج نشان می دهد که هرچند رشد اقتصادی در این منطقه وجود داشته، ولی به دلیل بحران های منطقه ای وبین المللی و همچنین نبود یک سازمان منطقه ای، رشد اقتصادی از یک ثبات پایدار و مداوم برخوردار نبوده است.

کلیدواژه‌ها