نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

جهان عرب با شرایط متفاوت داخلی و بین المللی مواجه گشته است. همه گیر بودن جنبش های اجتماعی که در آغازین دهه دوم قرن بیست و یکم بخش وسیعی از منطقه را درنوردید، به وضوح مشخص ساخته است که آینده ای سرشار از بی ثباتی در مقام مقایسه با عصر حاکمیت جهانی دو خصم ایدئولوژیک هم تراز برای بسیاری از کشورهای منطقه رقم خورده است. مصر که به جهت جایگاه تاریخی-  فرهنگی و اعتبار برخاسته از توانمندی های نظامی قلب جهان عرب محسوب می شود، تجربه گر چنین آینده ای خواهد بود. سؤال اصلی مقاله آن است که چه توجیهی در رابطه با پیدایی بی ثباتی قابل انتظار وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این منطق استوار است که از بعد داخلی ساختار قدرت سیاسی حاکم به جهت عدم کنترل تمامی اهرم های قدرت قهریه و ضعف شدید سیستم اقتصادی مبتنی بر تولید به شدت آسیب پذیر است. از منظر بین المللی نیز پرواضح است که دولت­مردان آمریکایی حفظ ثبات سیاسی به هر قیمتی را اصل چالش ناپذیر تلقی نمی کنند. با توجه به این شرایط است که سیاست حفظ و یا عدم حمایت از رژیم حاکم طراحی می گردد.

کلیدواژه‌ها