نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری مدیریت دولتی و علم و سیاست، دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

تقاضای رسمی ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا از آغاز روابط اروپایی، در دستور کار روند گسترش قرار دارد. در این میان، اصلاحات قابل توجهی تا کنون توسط ترکیه به منظور برآورده ساختن  نقطه نظرات اتحادیه اروپا و هم سوسازی قوانین و سیاست های خود با آن اتحادیه به عمل آمده است . اما اتحادیه هربار به نحوی تا این زمان از ارایه زمان و تعریفی مشخص برای این تقاضا طفره رفته است. اگرچه الحاق ترکیه موید انتفاع اتحادیه از کاهش قیمت ها است، روند گسترش اتحادیه به سمت ترکیه با اکراه بسیاری صورت می گیرد که عمدتا تحت تاثیر موضوعات فرهنگی، مذهبی و دیگر تفاو ت های  میان ترکیه و الباقی اروپا، به ویژه مسئله قبرس قرار دارد. به رغم اراده سیاسی قوی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه، به نظر میرسد چشم انداز الحاق، افق روشنی ندارد.

کلیدواژه‌ها