نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

تدوین و پیگیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در منطقه خاورمیانه، به­طور طبیعی، متاثر از تحولات نظام بین الملل و نظام داخلی است. در واقع رویکرد متفاوت ایران و ترکیه به نظام بین الملل باعث گردیده است که سیاست خارجی دو کشور کاملا متفاوت باشد. در مقاله حاضر، پرسش اصلی آن است که چه عوامل موثری باعث تفاوت رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در زیرسیستم منطقه ای خاورمیانه شده است؟ پاسخ موقت به این پرسش آن است که شرایط داخلی ایران و ترکیه و همچنین ساختار نظام بین الملل و زیرسیستم منطقه ای خاورمیانه باعث تفاوت رویکرد سیاست خارجی دو کشور در خاورمیانه شده است. تحلیل شواهد و داده های جمع آوری شده و نیز یافته های پژوهش حاکی از تائید نهایی فرضیه مورد نظر است.

کلیدواژه‌ها