نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

به دلایل گوناگون داخلی، منطقه ای و بین المللی خاورمیانه معاصر منطقه ای رمزآلود، دچار آشوب و جنگ، گهواره تروریسم، افراط گرایی مذهبی و دارای حکومت هایی دیکتاتوری تصور می شود. شتاب تحولات در این منطقه به گونه ای است که پیش بینی روندهای آینده را بسیار دشوار می نماید. تاریخ سیاسی این منطقه از بی تجربگی، عدم بلوغ سیاسی و بی اطمینانی اغلب دولتهای آن حکایت می کند. جستجو برای مشروعیت در اکثر دولت های این منطقه، دغدغه بسیار مهمی تلقی می شود. بااین حال، مقاله حاضر در پی نشان دادن تاثیر ناکارآمدی رژیمهای سیاسی عربستان و مصر و تاثیر آن بر عدم ثبات در خاورمیانه در دوران پسا جنگ سرد است. سؤال اصلی در این پژوهش تبیین چگونگی ناکارآمدی عربستان و مصر در خاورمیانه در دوران پس از جنگ سرد است. پاسخی که می توان ارایه داد این است که ناکارآمدی رژیم های سیاسی عربستان و مصر با توجه به عواملی چون توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی بی ثباتی فراگیر در خاورمیانه ی پس از جنگ سرد را در پی داشته است.

کلیدواژه‌ها