نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه مازندران

چکیده

جنبش حزب الله لبنان یکی از مهمترین کنش گران غیردولتی منطقه ای محسوب می شود که تحت تاثیر شرایط داخلی و تحولات محیط پیرامونی به ویژه وقوع انقلاب اسلامی امکان زیست و موجودیت یافته است. با توجه به این که بنیان این جنبش بر مبنای مقابله با تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی اسرا ییل شکل گرفته، این سازمان تلاش کرده تا توان و قابلیت­های نظامی خود را به ویژه در حوزه موشکی طی یک دهه گذشته تقویت نماید. بر همین اساس، سؤال اصلی پژوهش بر این مبنا قرار گرفته است که افزایش توان نظامی و موشکی حزب الله لبنان تا چه میزانی در ایجاد بازدارندگی و متعاقباً ممانعت اسرا ییل از تکرار تجاوزات نظامی در یک دهه اخیر مؤثر بوده است؟ در این پژوهش از رهیافت نظری بازدارندگی استفاده شده است. روش پژوهش نیز تحلیلی-تبیینی بوده و برای جمع آوری داده ها از منابع کتابخانه ای و اینترنتی استفاده شده است. یافته های پژوهش این انگاره را تا یید می کند که افزایش توان نظامی - موشکی حزب الله به ویژه از مقطع جنگ 33 روزه 2006 به بعد قدرت بازدارندگی حزب الله را ارتقاء بخشیده و مانع از آن شده است که رژیم صهیونیستی جنگ جدیدی را علیه لبنان آغاز نماید.

کلیدواژه‌ها