نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

چکیده

یکی از بحران‌های اخیر خاورمیانه عربی بحران سوریه است که ابعاد بین‌المللی یافت. تحلیل‌گران و اندیشمندان داخلی و خارجی درزمینه ریشه‌یابی بحران سوریه دیدگاه‌های مختلفی دارند ولی آنچه تاکنون از دید صاحب نظران پنهان‌ مانده، نقش سازه‌های هویتی و هویت‌گرایی در پیدایش وتداوم بحران سوریه است. هدف ما در این مقاله بررسی تاثیر مولفه‌های هویتی علویان،کردها وسنی‌ها درشکل‌گیری بحران این کشوردرچارچوب نظریه سازه‌انگاری است.لذا سوال اصلی مقاله آن است که «درچارچوب نظریه سازه‌انگاری مولفه‌های هویتی چه تاثیری در شکل گیری بحران سوریه داشته است؟». روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد، و شیوه گردآوری اطلاعات ،کتابخانه‌ای است.یافته های مقاله حاکی از آن است، سوریه از تنوع‌کثیرگروهای قومی، مذهبی برخوردار است،که فقدان سه شاخص هویت، انگاره و هنجار مشترک میان آنها و به تبع آن سازه‌های هویتی واگر و عدم شکل‌گیری هویت ملی از مهمترین ریشه‌های بحران این کشور محسوب می‌شود. درواقع عدم مشارکت موثر کردها و سنی‌ها در ساخت سیاسی- اقتصادی وطرد فرهنگی آنها که از زمان کسب قدرت توسط علویان تاکنون استمرار دارد، همواره تقابل هویتی این گروها با علویان را به دنبال داشته است. لذا در شرایط ناشی از بهار عربی، جنگ هویتی داخلی در این کشور تشدید شده و قدرت هویت حاکم«علویان» را به چالش کشیده است که این نیز به نوبه خود جنگ مسلحانه و بحران را رقم زده است و ورود بازیگران فراملی باعث تداوم و استمرارآن شده است.