نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علم سیاست در دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

به دنبال ظهور و افزایش خشونت‌‌های مذهبی در جهان خصوصاً در منطقه خاورمیانه، پژوهشگران بسیاری درصدد فهم چرایی موضوع برآمدند. یافته‌‌های این محققان تا اندازه‌‌ای سودمند و توضیح دهنده‌‌اند اما به نظر می‌‌رسد صرفاً از منظری بیرونی و در بستر مسائل اجتماعی خود به موضوع نگریسته‌‌اند و به سویه‌‌ها و ریشه‌‌های الهیاتی و فقهی بروز این خشونت‌‌ها نپرداخته‌‌اند. سبک و سیاق این خشونت‌‌ها از وجود توجیهات فقهی-الهیاتیِ متصل و مسلح به نص (آیات و احادث) در ورای این اتفاقات خبر می‌‌دهند. در این مقاله در صدد آن هستیم تا با روش تفسیری و استفاده از منابع کتابخانه‌‌ای و اینترنتی به بررسی پنج اثر از منابع و مخازن فکری نظریه‌‌پردازان سلفی-جهادی بپردازیم و ریشه‌‌های فقهی-الهیاتی‌‌ این خشونت‌‌ها را مورد واکاوی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها