نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار روابط بین‌الملل، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مسئله محوری این مقاله ، جهانی شدن اقتصاد و تأثیر آن بر تحول توأم با چالش در اقتصاد سیاسی کشورهای عربی می ­باشد. جهانی شدن اقتصاد به مثابه روند و ایده­ای تحول ­آفرین، اقتصاد ملی بیشتر کشورهای جهان و از جمله اقتصاد سیاسی کشورهای عربی را تحت تأثیر خود قرار داده­­­ است. در این پژوهش پس از بیان بنیان­ های نظری جهانی شدن اقتصاد، سعی می­شود به این سوال اصلی پاسخ داده شود که جهانی شدن اقتصاد چگونه منجر به تحول توام با چالش در اقتصاد سیاسی کشورهای عربی می­ شود؟ فرضیه پژوهش این است که شاخصه ­ها و مکانیزم ­های نهفته در جهانی شدن اقتصاد منجر به تحول توام با چالش در اقتصاد سیاسی کشورهای عربی می­شود. یافته ­های پژوهش نشان می­­­دهند که در عصر جهانی شدن اقتصاد، تحولات داخلی در عرصه اقتصاد سیاسی کشورهای عربی را باید به مثابه بخشی از اثر­گذاری روندهای تحول­­آفرین جهانی شدن اقتصاد درک و ارزیابی کرد. نوع مطالعه و روش بررسی فرضیه‌ و یا پاسخگویی به سؤال به روش تجزیه و تحلیل توصیفی-تبیینی است. در این  پژوهش، جهانی شدن اقتصاد به عنوان متغیر مسـتقل و تحول توام با چالش در اقتصاد سیاسی کشورهای عربی به عنـوان متغیـر وابسـته مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها